5 sposobów na wzmocnienie zaangażowania w zespole

5 sposobów na wzmocnienie zaangażowania w zespole

Wprowadzenie

”Naj­lep­szy spo­sób na prze­wi­dze­nie przy­szło­ści to ją stwo­rzyć.” – Peter Druc­ker

Oto nasze 3 z 5 sposobów, które wykorzystasz w pracy z zespołem, a których opis znajdziesz w moim artykule 🚀

Chcesz wzmocnić zaangażowanie w zespole?

Odkryj cenne spostrzeżenia

💬 Activity-Based Learning (ABL):
Oparty na aktyw­nym uczest­nic­twie, umoż­li­wia prak­tyczne ćwi­cze­nie
umie­jęt­no­ści poprzez symu­lo­wane sytu­acje bizne­sowe. Bada­nia poka­zują, że aktywne dzia­ła­nie przy­czy­nia się do głęb­szego przy­swa­ja­nia wie­dzy, aż 85% osób uczy się lepiej poprzez aktywne dzia­ła­nie.
(Źró­dło: Psy­cho­lo­gi­cal Science in the Public Inte­rest)

💬 Empowerment i długofalowe efekty:
Angażowanie pracowników w podejmowanie decyzji prowadzi do rozwoju umiejętności i wzmacniania zaangażowania. Organizacje z zaangażowanymi pracownikami odnotowują niższy poziom absencji chorobowej o 41% i wyższą produktywność o 17%. 🔝
(Źró­dło: Gal­lup)

💬 Pod­no­sze­nie wydaj­no­ści zespołu przez inte­gra­cję:
Zasto­so­wa­nie dzia­łań, takich jak escape room, pomaga zespo­łom roz­wi­jać umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cyjne i współ­pracę. 96% mene­dże­rów uważa, że dobra komu­ni­ka­cja to klucz do suk­cesu w bizne­sie 🤝
(Źró­dło: Dale Car­ne­gie Tra­ining)

Ważne jest dobre dopasowanie do potrzeb

Oczy­wi­ście trzeba wziąć poprawkę na to, że wybór dzia­ła­nia, metody
i narzę­dzia, jakimi zostaną one prze­pro­wa­dzone, zależy od potrzeb danej grupy – zespołu – orga­ni­za­cji.

Więcej treści?

Zapraszamy do przeczytania artykułu na Talent Network: https://talentnetwork.pl/5-sposobow-na-zaangazowanie-pracownikow-i-wspolprace-zespolowa/

Zakończenie

Jeśli jesteś zainteresowany dowiedzeniem się więcej na temat naszych doświadczeń zapraszamy do kontaktu.

Podobał Ci się post? Będzie mi bardzo miło, jeśli go udostępnisz :)
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Dodaj komentarz

Dariusz Jaszcz

Dariusz Jaszcz

Zorganizuję dla Twojego zespołu najlepsze wydarzenie. Zapraszam do kontaktu.
Tel.: 518 292 001

Krótko o mnie

Zawodowo zajmuję się organizacją wydarzeń firmowych, prowadzeniem szkoleń ze sprzedaży oraz komunikacji, pisaniem treści oraz wystąpieniami publicznymi. A także design thinking,

 

Poprzednie posty

Bez kategorii
dariuszjaszcz

Jakich zwrotów nie używaj w sprzedaży

Wprowadzenie John Doe, ekspert ds. sprzedaży powiedział: „Czymś więcej, niż tylko słowami, komunikacja w sprzedaży jest mostem, który łączy nasze marzenia z rzeczywistością, sprawiając, że

Czytaj więcej »

Podoba Ci się mój kontent?

Zapisz się do mojego newslettera aby nie przegapić kolejnych wpisów

Scroll to Top